هیجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 15 مورخ 12/7/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل ومورد زیر به تصویب رسید.

1- درخواست مجوز شماره 16092 مورخ 11/7/1400 شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت معین صنعت نوین ایساتیس جهت اجرای پروژه گازرسانی به شهر هفتصد دستگاه (پلاک ثبتی 443 فرعی از 10170 اصلی بخش 22 یزد) به شرط رعایت حقوق شهرداری میبد ومحرز بودن مالکیت شهرداری میبد نسبت به پلاک وقطعات پلاک مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 30 :16 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- سید ابوالحسن گلاب 2- محمد جواد کارگر 3- علی دهقانی 4- سید ایمان علوی 5- محمد کاظم صباغی

رونوشت برابراصل است.

هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت عادی ساعت 30 :6 مورخ 10/7/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 15126 مورخ 31/6/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 14897 مورخ 30/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی به شماره یک فرعی 7165 بخش 23 یزد به مالکیت آقای ابوالفضل فلاح یخدانی به مساحت 4/3 متر مربع که در مسیر خیابان بلوار قاضی میر حسین واقع گردیده خسارات وارده به ارزش 442،000،000 ریال بوده  که مقرر گردید بابت انتقال متراژ مربوطه به نام شهرداری میبد، شهرداری معادل مبلغ مورد اشاره خدمات شناور به نرخ سال 1400 به مصالح ارائه نماید که تصویب گردید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 15174 مورخ 7/7/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 14898 مورخ 30/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 6385 بخش 21 یزد به مالکیت آقای علیرضا زارع به مساحت 20  متر مربع که در مسیر خیابان  شهید رجایی واقع گردیده  وباقیمانده پلاک مربوطه 880 متر مربع می باشد خسارات وارده به ارزش 600،000،000 ریال  بوده  که مقرر گردید بابت انتقال متراژ مربوطه به نام شهرداری میبد، شهرداری معادل مبلغ مورد اشاره خدمات  بر روی مانده پلاک که این خدمات صرفا شامل قسمتی از عوارض مشرفیت بوده وخسارت با عوارض مشرفیت ششدانگ پلاک پایاپای می گردد ارائه نماید که تصویب گردید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

3- درخواست مجوز شماره 14385 مورخ 24/6/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 13915 مورخ 21/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 9410 بخش 23 یزد به مالکیت آقای حسن حبیبی به مساحت  5/1653 متر مربع که در مسیر بلوار سنتو واقع گردیده  وباقیمانده پلاک مربوطه 5292 متر مربع می باشد خسارات وارده به ارزش 39،679،500،000 ریال  که مقرر گردید بابت انتقال متراژ مربوطه به نام شهرداری میبد، شهرداری معادل مبلغ مورد اشاره خدمات  بر روی مانده پلاک  به مصالح ارائه نماید که این خدمات صرفا شامل قسمتی از عوارض مشرفیت بوده وخسارت با خدمات     پایاپای می گردد ارائه نماید که تصویب گردید ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

4- درخواست مجوز شماره 15258 مورخ 1/7/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 15086 مورخ 31/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 6663 بخش 23 یزد به مالکیت خانم لیلا فخارپور با وکالت سید جواد سید حسینی که 14/1157 متر مربع حسب السهم مالک در مسیر بلوار میرشمس الحق(ع) واقع گردیده  خسارارت وارده به مالک مندرج در دادنامه شماره 140013390000847268 صادره از شعبه دوم دادگاه  میبد به ارزش 14،389،896،590 ریال بوده که مقرر گردید بابت واگذاری متراژ مربوطه به شهرداری میبد ،شهرداری معادل مبلغ مورد اشاره خدمات  شناور به نرخ سال 1400 به مصالح ارائه به مصالح ارائه نماید که این خدمات صرفا شامل قسمتی از عوارض مشرفیت بوده وخسارت با خدمات پایا پای می گردد ارائه نماید که تصویب گردید هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

جلسه راس ساعت 10 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- محمد جواد کارگر 4- علی دهقانی 5- سید ایمان علوی 6- محمد کاظم صباغی

رونوشت برابراصل است.

شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت عادی ساعت 15 مورخ 7/7/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 14334 مورخ 23/6/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 13995 مورخ 21/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی به شماره  8377  بخش 21 یزد به مالکیت آقای هاشم حاجی ده آبادی به مساحت 06/8  متر مربع که در مسیر تقاطع خیابانهای درویشی وآزادگان واقع گردیده وباقیمانده پلاک مورد اشاره 62/38 متر مربع می باشد خسارات وارده به ارزش 761،200،000 ریال بوده که مقرر گردید بابت انتقال متراژ مربوطه به نام شهرداری میبد، شهرداری مبلغ مورد اشاره را بصورت نقدی در وجه مالک پرداخت نمایدضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

2-نامه شماره 14575 مورخ 27/6/1400 شهرداری درخصوص عقد قرارداد جهت تدوین عرصه وحریم محدوده های ارزشمند، حفاظت وتوسعه شهر میبد به مبلغ 400،000،000 ریال بشرط رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

الف)نماینده میراث فرهنگی در بررسی وتهیه طرح مشخص شود ودر جلسات تصویب طرح حضور داشته باشد.

ب)یک نفر از از اعضای شورای شهر (آقای آزادمنش) در جلسات بررسی وتصویب طرح حضور داشته باشد.

ج)ضمانت اجرایی بودن وتائید میراث فرهنگی در این طرح تهیه شده اخذ گردد.

د)ضوابط بر اساس عرصه حریم بلافصل ضوابط حریم درجه 2 و3 و4 در متن قرارداد کامل بیان وتدقیق شود.

جلسه راس ساعت 17 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- محمد جواد کارگر 4- علی دهقانی 5- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 16 مورخ 30/6/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور کلیه اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 14384 مورخ 24/6/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 13820 مورخ 20/6/1400 مربوط به پلاکهای ثبتی شماره های 2707 ویک ودو فرعی 2708 بخش 22 یزد به مالکیت آقای علی توکلی به مساحت 15/7 متر مربع که در مسیر خیابان آیت ا... خامنه ای قرار گرفته ، خسارت وارده به ارزش 710،500،000 ریال برآورد گردیده، بابت انتقال متراژ مربوطه به شهرداری میبد مقرر گردید که معادل خدمات شناور به نرخ سال 1400 به مالک تعلق گیرد که این مورد به تصویب شورا رسید ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 14570 مورخ 27/6/1400 شهرداری درخصوص توافقنامه شماره 14532 مورخ 23/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 9596 بخش 22 یزد به مالکیت آقایان سیدهاشم حسینی وسید حسن حسینی که 150 متر مربع از پلاک فوق در مسیرخیابان سید الشهداء قرار گرفته مقرر گردید  بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری وکلیه خسارات وارده شهرداری میبد معادل مبلغ سه میلیارد ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید ومالکین بابت عوارض مشرفیت مبلغ 2،710،000،000 ریال بدهکار می باشند وپس از انجام مراحل پیگیری مجوز، ملزم به پرداخت مبلغ فوق می باشند این مورد به تصویب شورا رسید  ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

3-درخواست مجوز شماره 14573 مورخ 27/6/1400 شهرداری درخصوص توافقنامه شماره 14348 مورخ 23/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 5945 بخش 21 یزد به مالکیت آقایان حسینعلی وعلی اکبر زارع وخانم فائزه مومنی  که 48 متر مربع از پلاک فوق در مسیر عمومی در خیابان باغشهرقرار گرفته مقرر گردید بابت انتقال متراز در مسیر به نام شهرداری وکلیه خسارات وارده به ارزش 526،031،600 ریال می باشد ، شهراری میبد معادل مبلغ 272،150،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید ومبلغ 253،881،600 ریال بصورت نقدی در حق مالکین پرداخت نماید مورد تصویب قرار گرفت ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

جلسه راس ساعت 30 :17 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- محمد جواد کارگر5-علی دهقانی6-محمد کاظم صباغی 7-سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 16 مورخ 29/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور کلیه اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-با توجه به مباحث مطرح شده وپیشنهاد اعضای شورا ورای اکثریت ، آقای علیرضا آزادمنش بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر در شورای اسلامی شهرستان انتخاب گردید.

2- درخواست مجوز شماره 14771 مورخ 28/6/1400 شهرداری مبنی بر برگزاری مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت معابر محله های فیروزآباد وبارجین (منطقه 5) به مبلغ بیست میلیارد ریال درجلسه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت هزینه اجرای پروژه از محل زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین می گردد.

جلسه راس ساعت 30 :17 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- محمد جواد کارگر5-علی دهقانی6-محمد کاظم صباغی 7-سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت عادی ساعت 30 :6 مورخ 27/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت کلیه اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 10630 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به موسسه خیریه وغیر انتفاعی محبت میبد به مبلغ 100،000،000 ریال  از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد ردیف 550200  درجلسه مطرح ومصوب گردید.

2-درخواست مجوز شماره 10372 مورخ 13/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به موسسه خیریه وغیر انتفاعی بنیاد فرزانگان میبد به مبلغ سی میلیون ریال از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد ردیف 550200  درجلسه مطرح ومصوب گردید.

3-درخواست مجوز شماره 10370 مورخ 13/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به باشگاه ورزشی سناتور به مبلغ یکصد میلیون ریال ریال از محل برنامه های آموزشی، مذهبی،ورزشی ،وهنری ردیف 520200   درجلسه مطرح ومصوب گردید.

4-درخواست مجوز شماره 10371 مورخ 13/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت  جهت برگزاری دوره آموزشی مربیگری وداوری فوتبال ویژه بانوان به مبلغ  75،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،ورزشی ،وهنری ردیف 520200   درجلسه مطرح ومصوب گردید.

5-درخواست مجوز شماره 13909 مورخ 21/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت  به آقای حمید برجیان به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

جلسه راس ساعت 30 :12 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- محمد جواد کارگر5-علی دهقانی6-محمد کاظم صباغی  

رونوشت برابراصل است.

دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت18 مورخ 20/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 6885 مورخ 8/6/1400 شهرداری درخصوص نرخ کرایه پیشنهادی سازمان مدیریت  وحمل ونقل شهرداری میبد مربوط به خدمات پیک موتوری  سال 1400 پس از طرح در جلسه واستماع نظرات آقای مهندس منتظری رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری میبد وآقای ملک زاده مدیر پیک موتوری کلیات نرخ پیشنهادی مورد تائید قرار گرفت . همچنین نرخهای ردیف 1 و2 پیوست نامه مذکور به مبلغ 80،000 ریال  وردیف 3 به  مبلغ 7500 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

2- درخواست مجوز شماره 1390 مورخ 20/6/1400 شهرداری مبنی بربرگزاری مناقصه عمومی فاز یک پروژه آسفالت معابر شهر شهداء با آورد اولیه 12،000،000،000 ریال طبق مشخصات ونقشه های پیوست  مورد تصویب قرار گرفت همچنین هزینه مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین خواهد شد .

جلسه راس ساعت 21 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر6 -علی دهقانی                         7-محمد کاظم صباغی  

رونوشت برابراصل است.

یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 30 :16 مورخ 18/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 11940 مورخ 4/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به آقای منصور اسلامی به مبلغ20،000،000 ریال جهت اخذ پروانه ساختمان از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

2-درخواست مجوز شماره 12761 مورخ 11/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به خانم سکینه حیدری به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

3- نامه شماره 13115 مورخ 14/6/1400 شهرداری در جلسه مطرح وبا توجه به مخالفت کمیسیون ماده 5 با ساخت وسازدرطبقه اول پلاک ثبتی 9318 بخش 21 یزد ، تقاضای مالک مبنی بر اعطای خدمات شناور به نرخ سال 1400 موافقت گردید هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز خسارت بابت پلاک ثبتی 1301 بخش 22 یزد در جلسه 393 شورای اسلامی شهرمیبد دوره پنجم در مورخ 5/5/1400 مورد تصویب قرار گرفت پس از ارسال به کمیته انطبلق طی نامه شماره 85331 مورخ 20/5/1400 ومطرح شدن آن ، کلیات موضوع خسارتی مورد تائید این کمیته واقع شد در هر حال با توجه به اینکه کمیته انطباق به بعضی نکات نظریه کارشناسی ایراد گرفته است وخواستار اصلاح آن شده بود درخواست مجوز جدید شهرداری که موارد مورد نظر درآن اصلاح شده ودر جلسه یازدهم مورخ 18/6/1400 شورای ششم مطرح ومجوز پرداخت خسارت  به شماره 12414 مورخ 8/6/1400 مورد تصویب قرار گرفت هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :19 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2 سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر6 -علی دهقانی

رونوشت برابراصل است.

دهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت عادی ساعت 45 :20 مورخ 16/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید.

1- بازگشت به نامه شماره 85331 مورخ 20/5/1400 فرمانداری میبد درخصوص اعتراض به بند یک صورت جلسه شماره 393 مورخ 5/5/1400 شورای اسلامی شهرمیبد ضمن تائید مصوبه مذکور،اصلاحات مد نظر کمیته انطباق انجام گرفته است.

2- نامه شماره 12180 مورخ 7/6/1400 شهرداری درجلسه مطرح وبا عنایت به توافقنامه شماره 6907 مورخ 8/4/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره یک فرعی 1315 بخش 22 یزد به مالکیت خانم زهرا زارعی به مساحت 5/115 متر مربع که در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای قرار گرفته است ، خسارات وارده به ارزش  4،615،500،000 ریال می باشد شورا موافقت کرد که شهرداری معادل مبلغ 4،553،000،000 ریال خدمات (شامل عوارض مشرفیت ،تغییر کاربری،وپروانه ساختمانی به باقیمانده پلاک فوق الذکر ارائه کند ومانده طلب را مصالح به مبلغ 62،500،000 ریال بصورت نقدی پرداخت گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3-نامه شماره 11148 مورخ 24/5/1400 شهرداری در جلسه مطرح وضمن تائید رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت قطع 14 اصله درخت سوزنی برگ به مبلغ 343،000،000 ریال که مبلغ فوق از ردیف سایر هزینه ها کد 520200 پرداخت خواهد شد وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف قطع اشجار کد 410208 واریز شود.

4-نامه شماره 11948 مورخ 4/6/1400 شهرداری در جلسه مطرح وضمن تائید رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت قطع 5 اصله درخت سوزنی برگ به مبلغ 136،500،000 ریال که مبلغ فوق از ردیف سایر هزینه ها کد 520200 پرداخت خواهد شد وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف قطع اشجار کد 410208 واریز شود.

5- نامه شماره 12144 مورخ 7/6/1400 شهرداری با موضوع برگزاری مزایده واگذاری مدیریت وبهره برداری از کشتارگاه دام میبد در جلسه مطرح وبر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ پایه ماهیانه 150،000،000 ریال به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط موافقت گردید در ضمن مقرر شد یک نفر از اعضای شورا در جلسه مزایده حضور داشته باشد.

جلسه راس ساعت 23 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- محمد کاظم صباغی 2 سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر 6 -علی دهقانی

رونوشت برابراصل است.                                                                             

نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 30 :15 مورخ 13/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای آزادمنش گزارشی از جلسه بررسی طرح جامع شهرمیبد که در تاریخ 11/6/1400 با موضوع تعیین طرح محدوده شهرمیبد درمحل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با حضور شهردار میبد، معاونت شهرسازی استان، اعضای منتخب شورای اسلامی شهر میبد ودیگر اعضا برگزار شده است ارائه نمودند.

در ادامه جلسه درخصوص ادامه کارشهردار یا تعیین سرپرست ، اعضای شورا نظر خود را اعلام کردند ودر نهایت طبق تبصره ((ب)) ماده یک آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/9/1397 هیات وزیران وبا توجه به موافقت آقای نقوی برای ادامه کار، اعضای شورای شهر با ادامه فعالیت آقای نقوی تا صدور حکم شهردار جدید موافقت نمودند .قابل ذکر است از تاریخ مصوبه حداکثر تا یکماه این شورا در خصوص ادامه این همکاری مجددا تصمیم خواهد گرفت.

جلسه راس ساعت 15 :17 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی  2-سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.