دویست وسی ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده روز پنجشنبه 31/5/1398 راس ساعت6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر زارعی در خصوص تقویت تعامل شورا وشهرداری با مسئولین دیگر وادارات حوزه کاری مطالبی بیان نمودند وآقای هدایی گزارش سفر به شهرهای خوی وارومیه را بیان نمودند در ادامه  آقای نقوی شهردار پرکارمیبد در مورد پرونده های ویژه نوار خطی سنتو وبازدید آقای دکتر کمال دهقانی از شهرداری ، گزارشی ارائه نمودند ونقطه قوتها ونقطه قوتها ونقطه ضعفهای شهرستان خوی را برای اعضا بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6719/2798/ص مورخ 23/5/1398 درخصوص تمدید قرارداد شماره 2288/2797/ص در مورد شهربازی پارک فلسطین طبق مبلغ کارشناسی وبا نظر اعضای شورا با اجاره بها ماهیانه به مبلغ بیست میلیون ریال از فروردین سال 1398تا اسفند سال 1398  مطرح ومصوب گردید ومقررشد که در سال 1399 از طریق برگزاری مزایده این فعالیت با  نرخ جدید ادامه داشته باشد.

2-درخواست مجوز شماره 6668/2798/ص مورخ 22/5/98 شهرداری در خصوص انسداد حسابهای درآمدی وهزینه ای سازمان بهسازی ونوسازی به شماره  2096011817 و2096011825 بانک تجارت وافتتاح حسابهای جدید هزینه ای جاری ، عمررانی وسپرده به نام سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد نزد بانک تحارت شعبه شهرداری مطرح ومورد تصویب قرار کرفت.

جلسه راس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی

دویست و سی‌امین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد روز پنجشنبه 24/5/1398 راس ساعت30 :6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اعتمادی گزارش مختصری از فعالیتهای پروژه آسفالت معابر را ارائه نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6533/2798/ص مورخ 17/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 2/2379 بخش 22 یزد به مالکیت عباس رضایی که 45/76 متر مربع از پلاک فوق در مسیر خیابان غدیر قرار گرفته  و15/356 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به ارزش کل مبلغ 420،200،000 ریال بوده وشامل عوارض مشرفیت به ارزش 248،220،000 ریال ومعادل مبلغ 171،980،000 ریال خدمات شناور ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6529/2798/ص مورخ 17/5/1398 درخصوص ایجاد دفاتر خدمات نوسازی وبهسازی بافت فرسوده وتاریخی میبد جهت تسهیل گری وبرون سپاری خدمات مطرح وبا منطقه بندی برای ایجاد دفاتر در سه منطقه بصورت مجزا وبه حالت سه گانه به تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6197/2798/ص مورخ 9/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 10616بخش 23 یزد به مالکیت آقای علی اعظمی که ششدانگ پلاک فوق به متراژ 300 متر مربع درمسیر بلوار امامزاده میر شمس الحق(ع) قرار گرفته  در جلسه مطرح و با توجه به اینکه قسمت نوار سبز (62 متر مربع) فقط جهت تامین پارکینگ در نظر گرفته می شود با درخواست مخالفت گردید ومقررشد توافق جدیدی با مالک توسط شهرداری مطرح شود ومجوز مربوطه به تصویب نرسید.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6502/2798/ص مورخ 16/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 682/15 بخش 24 یزد به مالکیت ورثه رضا دهقانی با وکالت علیمحمد دهقانی که 85/81 متر مربع از پلاک فوق درمسیر خیابان کاشف آباد قرار گرفته و55/114 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به ارزش 570،700،000 ریال وشامل عوارض مشرفیت به ارزش 229،100،000 ریال ومعادل مبلغ 341،600،000 ریال خدمات شناور مورد تصویب قرار گرفت و ما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6353/2798/ص مورخ 13/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی صفر ویک فرعی از اصلی 8739 بخش 23 یزد به مالکیت ورثه  مرحوم علی آقایی  که 159 متر مربع از پلاک فوق در مرحله اول  در مسیر خیابان رشید الدین  قرار گرفته و 3/29 متر مربع  هم جدیدا در مسیر قرار می گیرد در جلسه مطرح و7/478 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به مالک معادل مبلغ 1،412،250،000 ریال ، خدمات بر روی باقیمانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد ومقرر گردید که این خدمات شامل عوارض مشرفیت ومابقی خسارت به مبلغ 71،890،000 ریال بصورت خدمات شناور ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار شود.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6127/2798/ص مورخ 7/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 3/ 9088 بخش 21 یزد به مالکیت  خانم محترم رضایی  که 80/21 متر مربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آزادگان   قرار گرفته و 20/187 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به به ارزش کل 390،150،000 ریال شهرداری میبد مبلغ 140،000،000 ریال در وجه مالک کارسازی وپرداخت نماید ومبلغ 126،700،000 ریال بابت عوارض مشرفیت پلاک مذکور معادل مبلغ 123،450،000 ریال بصورت خدمات شناور  طبق توافقنامه ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 : 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد پنجشنبه 17/5/1398 راس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.در ضمن صورتجله 228مصوبه ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک  از اعضاء توضیحاتی در خصوص فعالیت های عمرانی و فرهنگی ارائه دادند.و آقای اعتمادی گزارشی مختصر در خصوص پروژه آسفالت وزیرسازی معابر و پیاده رو سازی و ساماندهی آن بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6522/2798/ص مورخ 17/5/1398 در خصوص واریز مبلغ (000/000/465) ریال  برای تجدیدنظر خواهی بابت رای دادگاه پلاک ثبتی به شماره 2499بخش 23 یزد به آدرس ملک جاده سنتو ورودی خیابان آیت الله اعرافی بر اساس دادنامه 9809973540100594 و موضوع پرونده کلاسه 971314 مورخ 31/4/1398 به مبلغ (000/000/900/9) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6516/2798/ص مورخ 17/5/1398 در خصوص سرمایه گذاری در سالن پارک بهاران  توسط حمیدرضا فلاحیان برای ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی به مبلغ (000/000/890/1) ریال به مدت 10 سال و پرداخت ماهیانه مبلغ (000/000/1) ریال با افزایش سالیانه 10% در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6478/2798/ص مورخ 7/5/1398 در خصوص هزینه نمایش ساز انگشتی برای پرسنل شهرداری به مبلغ (000/000/7) ریال به یک سانس نمایش در جلسه مطرح وبه تصویب رسید. و مقرر شد هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تامین خواهد شد.

4- نامه شهرداری به شماره 5584/2798/ص مورخ 29/4/1398 در خصوص پلاک ثبتی به شماره 7040 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و اتصال بلوار نبی اکرم به بلوار جعفری نژاد و خیابان 18 متری فرعی در جلسه مطرح وپس از بحث وبررسی و رویت طرح مذکور مقرر شد شهرداری نسبت به طرح خیابان جدید الاحداث بین بلوار نبی اکرم (ص) و خیابان شهید جعفری نژاد اقدام و پس از تصویب شورای محترم ترافیک شهرستان جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال نمایند.

5- مجوز مساعدت به  هیئت چهارده معصوم مهرجرد برای استقبال از محرم و یادمان شهدای محله ابوالفضلی مهرجرد به مبلغ (000/000/5) ریال در جلسه مطرح و مقرر شد از هزینه بودجه شورا پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی 6 - علیرضا آقایی

دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 10مرداد1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اعتمادی گزارشی در خصوص پروژه آسفالت معابر و زیرسازی و بهسازی پیاده‌رو‌ها برای اعضای شورا ارائه نمود.

در ادامه گزارش آقای فلاح از عملکرد خوب شهردار و مدیران شهرداری در خصوص پروژه‌های آسفالت تقدیر و تشکر نمود.

1-نامه شماره 4258 مورخ 7مرداد1398 فرمانداری در مورد صورتجلسه مورخ 26تیر1398 شورا در خصوص بند 7  و موضوع درخواست تجدیدنظر نرخ کرایه خطوط واحد درون شهری در جلسه مطرح و مقرر گردید از طریق شهرداری نرخ پیشنهاد گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5498 /2798 /ص مورخ 26تیر1398 در خصوص پرداخت مابه التفاوت قیمت قیر به سازمان همیاری شهرداری‌ها در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6116 /2798 /ص مورخ 7مرداد1398 در خصوص کمک جهت خرید مصالح ساختمانی مؤسسه خیریه امام جعفر صادق (ع) برابر با مبلغ 120میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک به مؤسسات عام‌المنفعه (ردیف551204170005) تأمین می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2-صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی5-مجید زارعی

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده یکشنبه 6مرداد1398 رأس ساعت 16:30 با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای نقوی در خصوص جلسه شورای آموزش و پرورش گزارشاتی ارائه نمود ودر خصوص آماده نمودن بسته فرهنگی با محوریت شهرداری و شورا توضیحاتی بیان کرد.

در زمینه فعالیت واحد حقوقی شهرداری و میزان چک‌های نقد شده که حدود 20 فقره چک بوده است که در تاریخ 5مرداد1398 اعمال گردیده است گزارشی ارائه نمود. تاریخ پیگیری چک‌های برگشتی از 27/12/1397 تا 1مرداد1398 بوده است.

گزارشی مختصر از پرونده‌هایی که باید به کمیته فنی کمیسیون ماده77 ارجاع شود. ارائه نمود. پرونده‌هایی که در حوزه ماده 7 باید بررسی شود و نیز بازبینی و کارشناسی شده است و باید عوارض اشجار را پرداخت نمایند.

در خصوص بدهکاری شرکت شیروار که دچار مشکل مالی شده است پیشنهاد گردید که از طرف شهرداری نامه‌ای مبنی بر پرداخت بدهی شرکت به اداره تسویه قوه قضاییه ابلاغ گردد.

در خصوص بهسازی و فضاسازی المان میدان شهید صدوقی(ره) نیز توضیحاتی ارائه گردید و با توجه به اینکه در عید غدیر در این مکان جشن و مناسبت‌ها و برنامه‌های ویژه انجام می‌شود با توجه به آن بهسازی و فضای آن تعمیر و کامل شده است.

آقای دکتر زارعی در خصوص وضعیت فضای سبز شهر و حق‌الزحمه نیروهای شهرداری و وضعیت و نحوه تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 توضیحاتی ارائه نمود.

آقای هدایی در خصوص تعیین حدود مرز میبد و اردکان و اقداماتی که در محدوده اردکان و تقسیمات کشوری باید مدنظر باشد و پیگیری شود تو ضیحاتی ارائه نمود.

در خصوص حصارکشی اراضی کشاورزی با کاربری باغات و استعلامی که از دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک گرفته شد؛ بنابر نامه شماره 3409 /2798 /ص مورخ 18خرداد1398 مطرح و چون داخل پهنه می‌باشد قابل حصارکشی نمی‌باشد.

در زمینه انتخاب شورایاری‌های نمونه محلات و تهیه مستند با همکاری صدا وسیما توضیحاتی ارائه گردید.

1-درخواست مجوز شماره 5907 /2798 /ص مورخ 3مرداد1398 در خصوص مساعدت به آقای طالبی به مبلغ 10میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین می‌گردد.

 جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2-صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی5-مجید زارعی

دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 3مرداد1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید. در ضمن صورتجلسه 224 مصوبه‌ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در خصوص موضوعات فرهنگی عمرانی شهرداری توضیحاتی ارائه فرمودند  و دعوتنامه‌هایی که در خصوص برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های مختلف بوده است به اطلاع کلیه اعضا رسیده شد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5815 /2798 /ص مورخ 2مرداد1398 در خصوص مساعدت به آقای فلاح مهرجردی به مبلغ 5میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و هزینه آن از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

به دلیل برگزاری و شرکت در نشست شهرداران و ادوار شوراهای میبد با شعار هم‌افزایی و بهره‌گیری از تجارب به سوی میبدی آبادتر جلسه رأس ساعت 7:45 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی 5-مجید زارعی

دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 27تیر1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار محترم تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس بقایی کارشناس و طراح المان‌های شهری و زیباسازی فضاهای شهری در خصوص طرح‌های پیشنهادی برای میادین و معابر و بهسازی آن‌ها با پخش پاورپوینت‌ توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه هر یک از اعضا نظرات خود را بیان نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5351 /2798 /ص مورخ 24تیر1398 با موضوع اصلاحیه پرداخت خسارت به آموزش و پرورش و خانم نجمه غلامی مربوط به پلاک ثبتی به شماره 1611 /443/ 10170 بخش 22 یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید با توجه به توافقنامه شماره 4046 /2796 /ص مورخ 24تیر1396 و مجوز شورای شهر به شماره 4048 /2796 /ص مورخ 24تیر1396، که پلاک فوق جنب پارک احداثی شهرک فجر بیده می‌باشد مقرر شد مالک پلاک مذکور، سند 1611 را به نام شهرداری منتقل نماید و در عوض شهرداری قطعه دیگری از شهرک فجر بیده را به نام خانم نجمه غلامی منتقل نماید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5345 /2798 /ص مورخ 24تیر1398 با موضوع در خواست تقسیط عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 آقای سیدمحسن کمالی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 18 /1 /4149 بخش 23 یزد به مبلغ 731میلیون و 150هزار ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4709 /2798 /ص مورخ 13تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه رضا دهقانی مربوط به سه دانگ پلاک ثبتی به شماره 3810 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 4616 /2798 /ص مورخ 12تیر1398، که در مسیر پل زیرگذر معلم قرار گرفته است، در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 2میلیارد و 393میلیون ریال، شهرداری میبد دو قطعه زمین شهرک شهدا به مبلغ کل 2میلیارد و 540میلیون ریال طبق توافقنامه واگذار نماید و از این بات مالک 147میلیون ریال بدهکار شهرداری می‌باشد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره5361 /2798 /ص مورخ 24تیر1398 با موضوع اصلاحیه مجوز پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی به شماره 1فرعی از4560 بخش 21 یزد واقع در تقاطع خیابان شهید مؤذن و امام حسین(ع) بارجین به مالکیت خانم‌ها طاهره دهقانی و لیلا عزیزی و با توجه به توافقنامه شماره 16217 /2798 /ص مورخ 24/11/1397، که 75 /5 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 8/ 323 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 115میلیون ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات شناور ارائه نماید. همچنین بابت موضوع فوق، مجوز شورای شهر به شماره 16520 مورخ 1 اسفند 1397 اخذ گردیده بود که خسارت به صورت نقدی تأیید شده بود و به علت عدم انتقال سند به نام شهرداری، مالک و شهرداری در خواست اصلاح اخذ خسارت از پول نقدی به خدمات شناور را دارند. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره4400 /2798 /ص مورخ 6تیر1398 با موضوع  پرداخت خسارت به آقای هدایت اقبالی مالک پلاک ثبتی به شماره 9105 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 4112 /2798 /ص مورخ 29خرداد1398 که35/ 446 مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار مطهری(ره) قرار گرفته و 39/ 117 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 4میلیارد و 461میلیون و 250هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ 469میلیون و 560هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و مابقی خسارت به مبلغ 3میلیارد و 991میلیون و 690هزار ریال به صورت خدمات شناور ارائه می‌گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 8:45 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-مجید زارعی

دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 23تیر1398 رأس ساعت16 با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای نقوی گزارشی از عملکرد فعالیت‌های عمرانی ارائه نمود و در خصوص عملکرد شرکت فاضلاب و نحوه پیگیری و عملکرد ناظر بر این شرکت توضیحاتی ارائه نمود و در زمینه پروژه زمین‌هایی که توسط شرکت تعاونی مسکن شهرداری خریداری شده و پیگیری‌های به عمل آمده نیز بیاناتی ارائه و مبلغی که در پروژه آسفالت معابر هزینه شده و محلاتی که در جهت پروژه زیرسازی معابر و پیاده‌روسازی و بهسازی آن‌ها اقدام شده گزارشی ارائه گردید.

در ادامه جناب آقای آقائی در سه موضوع پیشنهاداتی به شهردار ارائه نمودند؛ 1-بهسازی آمبولانس روضه رضوان 2-تکریم ارباب رجوع و ایجاد یک مکان جهت راهنمایی و مشاوره ارباب رجوع در درب ورودی شهرداری 3-ایستگاه کانکس جهت بازیافت زباله.

مصوبات:

1-نامه شهرداری به شماره 5152 /2798 /ص مورخ 20تیر1398 در خصوص معرفی نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 فضای سبز شهرداری در زمان مرخصی آقای آزادمنش و سفر ایشان به حج در جلسه مطرح و مقرر گردید که در این مدت زمان جناب آقای حسینعلی فلاح در کمیسیون مزبور شرکت نمایند.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5107 /2798 /ص مورخ 19تیر1398 با موضوع صورتجلسه ستاد امر به معروف و نهی منکر در خصوص پرداخت مبلغ 150میلیون ریال جهت تأمین و تجهیز مکان جدید برای ستاد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5216 /2798 /ص مورخ 22تیر1398 با موضوع تخفیف عوارض پروانه ساختمانی صندوق کارآفرین امید در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره5194 /2798 /ص مورخ 22تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای حدادی که دارای معلولیت جسمی حرکتی می‌باشد و با توجه به نامه شماره 634 /98 مورخ 9تیر1398 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 10میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5251 /2798 /ص مورخ 23تیر1398 با موضوع اصلاح ردیف بودجه و باتوجه به نیاز مبرم شهرداری به ردیف‌های نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات (5512020500051) و لوازم مصرف نشدنی اداری (551203130001) که با کمبود اعتبار روبروست در جلسه مطرح و مصوب گردید به ترتیب مبلغ 800میلیون و 350میلیون ریال نسبت به افزایش ردیف‌های فوق الذکر اقدام گردد؛ در ضمن کسر اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4939 /2798 /ص مورخ 16تیر1398 با موضوع نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد مربوط به سرویس مدارس با توجه به اهمیت تأمین آمد و شد دانش‌آموزان و لزوم نظارت بر مؤسسات حمل و نقل دانش آموزان و خودروهای موجود در ناوگان در جلسه مطرح و با اصلاحاتی در تعرفه‌های ذکر شده مورد تصویب قرار گرفت.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4699 /2798 /ص مورخ 13تیر1398 با موضوع درخواست تجدید نظر نرخ کرایه خطوط واحد درون شهری از طرف سازمان حمل و نقل شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات پایان یافت.

1- حسینعلی فلاح 2-علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-مجید زارعی

دویست و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 20تیر1398 رأس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی از  کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید. جلسه 220 شورا مصوبه‌ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای حاضر مختصری از گزارشات جلسه‌های طول هفته ارائه و پیشنهاداتی در خصوص فعالیت‌های مدیریت شهری بیان کردند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4993 /2798 /ص مورخ 17تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای پورسادات و با توجه به نامه شماره 6192 /2798 /و در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 9میلیون ریال جهت سال 1398 به نامبرده مساعدت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5000 /2798 /ص مورخ 18تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای زارع و با توجه به نامه شماره 425 /2 مورخ 23خرداد1398 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 12میلیون ریال به نامبرده مساعدت گردد. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4987 /2798 /ص مورخ 17تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای اسکندری و با توجه به نامه شماره 683 /98 مورخ 10تیر1398 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 5میلیون ریال به نامبرده مساعدت گردد. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5010 /2798 /ص مورخ 18تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای بمانعلی فلاح و خانم اعظم فلاح مالکین پلاک ثبتی به شماره 2و3فرعی از 275 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 4040 /2798 /ص مورخ 28خرداد1398، که 3/ 53 مترمربع از پلاک فوق در مسیر معبر 12 متری شهید فلاح قرار گرفته مقرر گردید با توجه به نظر اعضای شورای شهر و شهرداری میبد جهت جبران قسمتی از خسارت، شهرداری میبد معادل مبلغ 300میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4-صفرعلی دهقانی 5-مجید زارعی

دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 16تیر1398 رأس ساعت16:30صبح با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای نقوی با پخش کلیپی گزارش کاملی از برگزاری وشرکت میبد در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی و گردشگری اصفهان ارائه نمود.

در ادامه آقای موسوی‌نژاد کارشناس واحد ساختمان و املاک به توضیحاتی در خصوص پروژه‌های ویژه آزادسازی معابر در محلات مختلف میبد پرداخت و گزارش مختصری از میزان بودجه‌ای که جهت آزادسازی هزینه شده است ارائه نمود.

در پایان جلسه به مناسبت گرامیداشت هفته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جناب آقای نقوی شهردار محترم توسط ریاست محترم شورا تقدیر به عمل آمد.

جلسه رأس ساعت 19:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-محمدرضا هدایی 3-حسینعلی فلاح 4-علیرضا آقایی 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.