هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 21 روز مورخ 10/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

در این جلسه نسبت به مواردی که لازم است شهردار منتخب نسبت به اجرای آن متعهد گردد بحث وتصمیم گیری بعمل آمد.در پایان تعهد نامه ای در 32 بند تنظیم گردید در ادامه جلسه اعضای شورا میزبان شهردار منتخب آقای مهندس بهارستانی بودند.آقای بهارستانی ضمن تشکر از اعتماد اعضای شورای شهر نکاتی را در خصوص نحوه اداره شهر ومدیریت شهری بیان داشتد درپایان تعهد نامه 32 بندی به تائید شهردار منتخب واعضای شورا رسید ومقرر گردید اطلاع رسانی جلسه ازطریق پایگاه خبری شورای شهر انجام پذیرد.

جلسه راس ساعت 24 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6:30 روز چهارشنبه مورخ 10/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

1-از بین گزینه های نهایی سمت شهردار میبد که آقایان مهندس مجید بهارستانی یزدی و دکتر محمدحسین طالبی بودند رای گیری به عمل آمد.در این رای گیری آقای مجید بهارستانی یزدی با 4 رای و محمدحسین طالبی با دو رای و یک رای ممتنع حاصل شد. 

با این احتساب آقای مجید بهارستانی یزدی به عنوان شهردار شهر میبد  معرفی می شود.

جلسه راس ساعت 11 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 3/6/1400  بصورت  فوق العاده با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 11048 مورخ 23/5/1400 شهرداری مبنی برخرید قیر70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ 4،000،000،000 ریال جهت کارخانه آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه درجلسه مطرح وبه تصویب رسید.هزینه مربوطه از محل روکش وآسفالت کوچه ها ردیف 0054 پرداخت خواهد شد.

درضمن مقرر گردید از این تاریخ به بعد همراه با لایحه های ارسالی ، اسناد مرتبط درخصوص درخواست ارسال گردد همچنین پس از هزینه کرد، گزارش عملکرد به شورا ارائه شود همچنین لازم است تا کارشناسان مرتبط با موضوع به شورا معرفی شوند تا در صورت نیاز جهت ارائه گزارش به جلسات شورا دعوت شوند.

2- نامه شماره 81269 مورخ 13/5/1400 فرمانداری درجلسه قرائت وپیرو نامه شماره 8192 مورخ22/4/1400 شهرداری میبد در خصوص اعتراض آقای حسن کارگر وهمچنین نامه شماره 8967 مورخ 29/4/1400 شهرداری درخصوص اعتراض آقای هدایت زارع ، نظر کمیسیون ماده 7 مورد تائید شورا می باشد.

جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز  شنبه مورخ 30/5/1400  بصورت عادی با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 11133 مورخ 24/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به خانم حمیده وزیری به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید

2- درخواست مجوز شماره 11157 مورخ 24/5/1400 شهرداری مبنی بر مساعدت به خانم تاج اسلامی به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3 - درخواست مجوز شماره 11146 مورخ 24/5/1400 شهرداری مبنی برکمک به خانم زهرا زارع به مبلغ 7،000،000 ریال ازمحل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیرردیف 550300 در جلسه مطرح ومصوب گردید.

4- آقای سید ایمان علوی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100 وآقای  محمد جواد کارگر بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظرماده 100 قانون شهرداریها انتخاب  ومعرفی گردیدند.

- درادامه جلسه در زمینه گزینه های شهرداری بحث وتبادل نظر صورت گرفت ومقررگردید برای شش نفر جهت استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام گردد.

-  درخصوص کمیسیونهای شورا بشرح زیر تصمیم گیری شد.

 مقررشد اولین جلسه کمیسیون فرهنگی شورا ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1/6/1400 تشکیل گردد.

مقررشد اولین جلسه کمیسیون عمران شورا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 2/6/1400 تشکیل  واز شهردارمحترم وآقای امید اعتمادی در این جلسه دعوت تا نسبت به پروژه های فعال وهمچنین پروژه های آینده توضیح دهند.

مقررشد اولین جلسه کمیسیون بودجه شورا ساعت 17 روز چهار شنبه مورخ 3/6/1400 تشکیل گردد.

مقررشد اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 4/6/1400 تشکیل گردد.

مقررشد تا تاریخ 15/6/1400 جمع بندی اولیه،چارت بندی وپیش نویس اساسنامه مرکز پژوهشهای شورا با مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین صباغی اتجام گیرد.

جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 17 روز شنبه مورخ 23/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 10624 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به آقای عیسی قالبی به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 10627 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی بر مساعدت به آقای محسن دهقانی به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3 - درخواست مجوز شماره 10628 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی بر مساعدت به خانم اشرف برزگر به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4 - درخواست مجوز شماره 10807 مورخ 19/5/1400 شهرداری با موضوع پرداخت جریمه قطع اشجار بابت اجرای پارکینگ خلیجی خیابان پاسداران درجلسه مطرح وبا توجه به رای کمیسیون ماده 7 مبنی برجریمه شهرداری به مبلغ 105،000،000 ریال ،مصوب گردید مبلغ فوق از ردیف سایرهزینه ها کد 520200 پرداخت وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف قطع اشجار کد 410208 واریز گردد.

جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 19/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-آقایان علی دهقانی،محمد کاظم صباغی،سید ابوالحسن گلاب،علیرضا آزادمنش وجواد فیاضی  بعنوان اعضای کمیسیون فرهنگی،ورزشی وبانوان انتخاب گردیدند.

2-آقایان سید ایمان علوی،سید ابوالحسن گلاب،علیرضا آزادمنش ،جواد فیاضی ومحمدجوادکارگر بعنوان اعضای کمیسیون  عمران ومیراث فرهنگی انتخاب گردیدند.

3-آقایان علی دهقانی، محمد کاظم صباغی ،سید ایمان علوی، محمد جواد کارگر وجواد فیاضی  بعنوان اعضای کمیسیون   بودجه وسرمایه گذاری انتخاب گردیدند.

4-آقایان علی دهقانی،سید ابوالحسن گلاب،علیرضا آزادمنش ،محمد جوادکارگر وسید ایمان علوی بعنوان اعضای کمیسیون خدمات شهری  وفضای سبزانتخاب گردیدند.

در ادامه جلسه ، ریاست شورا گزارشی از جلسه روز خبرنگار ارائه نمودند.

جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز شنبه مورخ 16/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفت.

1-در ابتدای جلسه درخصوص موضوع ثبت کاروانسرای شاه عباسی میبد در سازمان یونسکو واعتراض های صورت گرفته بنا به فرمایش حضرت آیت الله اعرافی  ،مقرر شد جلسه ای با محوریت دفتر امام جمعه محترم وبا حضور نماینده محترم مردم میبد وتفت در مجلس شورای اسلامی ودیگر اشخاص حقیقی وحقوقی لازم برگزار شود.

2-در ادامه جلسه جناب آقای مهندس علیرضا نقوی شهردار محترم با حضور در جلسه شورا ، گزارشی از روند پروژه های عمرانی در دست احداث ارائه نمودند همچنین هماهنگی های لازم به منظور برگزاری مراسم روز خبرنگار انجام شد.

جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است. 

اولین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره ششم ) ساعت 10 :17روز پنج شنبه مورخ 14/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفت.

1- باتوجه به جلسه ای که در فرمانداری جهت اجرای تحلیف تشکیل گردید طی آن جلسه رئیس شورا آقای جواد فیاضی ، نائب رئیس حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم صباغی ،آقای  سید ایمان علوی  بعنوان منشی شورا، ،آقای سید ابوالحسن گلاب به سمت مسئول امور مالی شورا،آقایان علی دهقانی، علیرضا آزادمنش ومحمد جواد کارگر بعنوان اعضای شورا انتخاب گردیدند.

2- آقای جواد فیاضی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 انتخاب ومعرفی گردید.

3-آقایان سید ابوالحسن گلاب، علی دهقانی ومحمد جواد کارگر به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 انتخاب ومعرفی گردیدند.

4- آقای سید ایمان علوی بعنوان نماینده شورا در شورای ترافیک  وآقای جواد فیاضی بعنوان نماینده شورا در شورای سلامت  همچنین نماینده شورا در شورای عمران وباز آفرینی شهری انتخاب ومعرفی گردیدند.

5- آقای سید ابوالحسن گلاب بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی کفالت  وآقای علی دهقانی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر کفالت انتخاب  ومعرفی گردیدند.

6- آقای علیرضا آزادمنش بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 ( فضای سبز) ،کمیسیون ماده 5 وشورای سازمان آتش نشانی معرفی وانتخاب گردیدند.

7- آقای محمد جواد کارگر بعنوان نماینده شورا در شورای سازمان حمل ونقل انتخاب ومعرفی گردید.

8-حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم صباغی بعنوان نماینده شورا در ستاد اقامه نمازانتخاب ومعرفی گردید.

9- مقرر گردید مرکز وکمیسیونهای زیردر شورا تشکیل وبه کار خود ادامه دهد الف)کمیسیون عمران ومیراث فرهنگی ب)کمیسیون فرهنگی ، ورزشی وبانوان ج)کمیسیون بودجه وسرمایه گذاری د)کمیسیون خدمات شهری وفضای سبز ه)مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر میبد

جلسه ساعت 45 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی 7 – محمد جواد گارگر.

رونوشت برابراصل است.

سیصدو نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 22/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا، شهردار و معاونت هماهنگی امور شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7958  مورخ 20/4/1400 در خصوص پرداخت خسارت به ورثه مرحوم حسین دهقانی بابت پلاک در مسیر 2749 بخش 23 یزد (ورودی خیابان امام رضا) مطرح و با توجه به اینکه شهرداری میبد اخطارهای لازم جهت اجرای ماده 8 به مالکین ابلاغ نمود و چون مالکین جهت معرفی کارشناسی و توافق مراجعه نمودند و آقای سید کمال میرحسینی به عنوان کارشناس مالکین از طرف دادگستری مشخص گردید و آقای شاهان به عنوان کارشناسمن الطرفین انتخاب گردید و شهرداری آقای سیدعلی نقیبی زاده به عنوان کارشناس منتخب خود انتخاب نمود و مصوب گردید که در نهایت کارشناسان ارزش هر مترمربع پلاک در مسیر (000/000/23) ریال و جمع خسارت 870مترمربع را (000/000/000/20) ریال تعیین گردید. و شهرداری این مبلغ مذکور را با هماهنگی رئیس دادگاه میبد به حساب اداره ثبت اسناد واریز کند. با هماهنگی دادگاه میبد متراژ در مسیر را تخریب نماید و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) پرداخت و کسراعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد. 

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6849  مورخ 6/3/1400 در خصوص بازسازی  و نوسازی خودرو ایسوزو آتش نشانی 8 تن از طریق ترک تشریفات مناقصه بر اساس مشخصات فنی به مبلغ (000/000/398/1) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اینکه اکثرا کلیه تعمیرات تخصصی و تامین قطعات خودروهای آتش نشانی از طریق مجتمع فنی دانا صنعت یزد صورت می پذیرد این امر اقدام شود و هزینه مربوطه از محل خرید ماشین و لوازم آتش نشانی (ردیف0118) تامین می گردد.

 3- با عنات به بند 1 مصوبه 369مورخ 24/12/1399 مبنی بر انتخاب حسابرس سالهای 1399 و 1400 شهرداری و شورای اسلامی شهر ، انعقاد قرارداد بر اساس دستور العمل ابلاغی 1400بلامانع می باشد.

4- مجوز شهرداری به شماره 7956 مورخ 20/4/1400 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 8315 بخش 23 یزد به مالکیت خانم صدیقه علمدار میبدی و ورثه شادروان اکبر امامی میبدی با وکالت آقای محمدعلی امامی که 30/636 مترمربع در مسیر بلوار رشید الدین قرار گرفته و باقیمانده پلاک70/413 مترمربع می باشد با توجه به موافقتنامه به پیوست ضمن موافقت مقرر شد مبلغ (000/020/862) ریال ما به التفاوت پلاکهای معوض و قیمت زمین در مسیر توسط مالک به شهرداری پرداخت شود و لازم به ذکر است حق مشرفیت پلاک فوق با توجه به اینکه خیابان قبل از سال 1370 احداث گردیده است شامل حق مشرفیت نمیگردد و 3 پلاک معوض توسط مالک به حسینیه تبدیل و عام المنفعه می باشد . هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گرددو کسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7477 مورخ 13/4/1400 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 523 بخش 21 یزد به مالکیت ورثه مرحوم خانم فلاحی با وکالت آقای محسن امامی میبدی که 78 مترمربع از پلاک در مسیرخیابان آیت قرار گرفته و باقیمانده پلاک 306 مترمربع می باشد. و خسارت وارده به ارزش (000/000/167/1) ریال بوده در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ مربوطه به نام شهرداری میبد این شهرداری معادل مبلغ (000/000/810) ریال خدمات به صورت حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی(عوارض مشرفیت) ارائه گردد. مانده طلب مبلغ (000/000/357) که به صورت خدمات شناور به نرخ سال 1399 ارائه می شود. و البته با توجه به ترافیک و تراکم کاری در پایان سال 1399 پرونده و خسارت وارده و محاسبات عوارض مشرفیت بر مبنای سال 1399 صورت خواهد گرفت.و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه و عمران شهری(کد10206)پرداخت و کسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 8297 مورخ 22/4/1400در خصوص عضویت جناب آقای حسینعلی فلاح  و هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری میبددر راستای ابلاغیه اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور از سوی وزیر محترم کشورشماره 199094و در اجرای بند4 ماده 10 الف این شیوه نامه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7954مورخ 20/4/1400در خصوص پرداخت خسارت به خانم عصمت زارع بابت پلاک در مسیر 6179 بخش 21 یزد به مالکیت خانم زارع که شش دانگ پلاکها در مسیرر طرح میدان تقاطع خیابانهای شهید رجایی و حائری قرار می گیرد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال6 دانگ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل عرصه و اعیان (000/000/200/13) ریال شهرداری میبد مبلغ (000/000/000/12) ریال وجه نقد در دو قسط در وجه مالک پرداخت گردید و مبلغ معادل (000/000/200/1) ریال  خدمات شناور طبق توافقنامه  به مالک ارائه نمایدو هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد 10206 پرداخت و کسر اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.و توافق نامه های شماره 12420مورخ 13/12/1399 و 4307 مورخ 11/3/1400 و مجوزهای شورای شهر به شماره 12602 مورخ 6/12/1399 و 4476 مورخ 13/3/1400 کان لم یکن تلقی می گردد.

8- درخواست مجوز شهراری به شماره 8281 مورخ 22/4/1400 در خصوص فروش کوچه بن بست حد شرق پلاک ثبت 3227 بخش 22 یزد واقع در خیابان آیت الله خامنه ای به مالکیت خانم بی بی زهرا زارعشاهی در جلسه مطرح و از آنجائیکه توافقنامه  خسارتی امضا گردیده است و حد شرق پلاک ثبتی فوق به کوچه بن بست منتهی گردیده است و پس از احداث خیابان بن بست باز شده است و مالک درخواست خریدو حذف کوچه سمت شرق پلاک ثبتی خود را نموده است بعد از اعمال نظرات کارشناس مصوب گردید که شهرداری نرخ ده و نیم متر مربع (به ابعاد50/1*7 )به نرخ کارشناسی به مالک واگذار نماید و نرخ فروش کوچه از قرار هر مترمربع 10 میلیون ریال و جمع مبلغ فروش کوچه (000/000/105) مشخص و مقرر گردید که پرداخت گردد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4446 مورخ 12/3/1400 در خصوص معافیت عوارض شرکت بازآفرینی شهری ایران مربوط به پلاکهای ثبتی 4066 و 4067 بخش 21 یزد واقع در میدان تکیه ابوالفضل ابتدای خیابان طالقانی به متراژ 148 مترمربع را آزادسازی نموده و 148 مترمربع متراژ در مسیر را به نام شهرداری میبد منتقل نموده اند و 65 مترمربع حسب السهم شرکت، پلاک مذکور باقیمانده دارد و مالکین مشاعی در صدد افراز پلاک می باشند در جلسه مطرح و ضمن مخالفت با درخواست مجوز شهرداری ، مقررشد شهرداری با اداره راه و شهرسازی توافق لازم جهت جبران مبلغ فوق بعمل آورد و مجددا درخواست مجوز گردد.

جلسه ساعت  18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح                    

7- صفرعی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.