سیصدوهشتادمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 30 :15 روز یک شنبه مورخ 12/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

ضمن عرض تسلیت وقبولی طاعات وعبادات وگرامیداشت شبهای قدر وضمن گرامیداشت بزرگ معلم آیت الله شهید مطهری وروز معلم به بیان مصوبات ولایحه های مطرح شده در دستور جلسه پرداخته شد.

مصوبه:

1-نامه شماره 13037/18/99/ص مورخ 24/12/1399 شرکت آب وفاضلاب استان یزد در خصوص نرخ تبصره 3 شهر میبد در سال 1400 (پیوست )در جلسه مطرح ومصوب گردید که هزینه کرد آن با هماهنگی ونظر شورا انجام پذیرد وضمنا تا 15 متر مکعب از پرداخت هزینه تبصره 3 معاف می باشد.

جلسه ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                    

سیصدوهفتاد ونهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 روز  پنج شنبه مورخ 9/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با حضور جناب آقای مهندس دشتی مدیر محترم آبفای میبد درخصوص تبصره 3 ویژه آب بهای در واحدهای تجاری ، مسکونی و.... توضیحاتی ارائه گردید.

1-درخواست مجوز شماره 214001415  مورخ 6/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای کمال طالبی به مبلغ  هفت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شماره 214001533 مورخ 8/2/1400 شهرداری درخصوص پروژه زیرسازی وآسفالت خیابان پاسداران به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری در جلسه مطرح ومصوب گردید که اجرای این پروژه با 31 % پلوس نسبت به فهرست بهای راه 1400 به مبلغ 21،195،800،000 ریال به سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد اقدام گردد.وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که مابه التفاوت نسبت به عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار خواهد شد پرداخت می گردد.

جلسه ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 30 :15  روز  سه شنبه مورخ 7/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ، شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه شهردار محترم درخصوص مصوبات جلسه کمیسیون عمران شهرداری واجرای پروژه های عمرانی شهری گزارشاتی ارائه نمودند.

1-درخواست مجوز شماره 214001330  مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم فاطمه صباغی به مبلغ  هفت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شماره 214001223 مورخ 2/2/1400 شهرداری درخصوص واریز دیه متعلق به آقای نظرسعادت حیران ومسلم سعادت حیران به حساب اجرای احکام کیفری با عنایت به نامه شماره 140013990000624852 مورخ 23/1/1400 در جلسه مطرح ومصوب گردید که مبلغ 550،400،000 ریال بعنوان دیه بعلت عدم تعهدات شرکت بیمه گر پرداخت شود هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی ردیف 520200 تامین می گردد.

3- درخواست مجوز شماره 214001316  مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم صدیقه فلاح به مبلغ  هفت میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شماره 214001315  مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم جواهر پورصادقیان به مبلغ  هفت میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شماره 214001346 مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص تمدید مهلت محاسبه عوارض ساختمانی پرونده های مطرح شده در کمیسیونهای ماده 7 و100 شهرداری در جلسه مطرح و با توجه به عدم تشکیل جلسات   کمیسیون  ماده 100 در سالجاری ،مصوب گردید پرونده های افرادی که در اسفند ماه  سال 1399 در کمیسیون ماده 100 مطرح ورای آنها تا پایان اردیبهشت ماه صادر وجهت پرداخت به واحد درآمد شهرداری ارجاع داده شود عوارض آن بر مبنای سال 1399 محاسبه گردد.

6- پیرو بند سوم صورت جلسه  شماره 377 مورخ 2/2/1400 این شورا در خصوص پرداخت خسارت به خانم صولت پوردهقان ،اصلاحیه لازم انجام ومصوب گردید ارائه خدمات مشرفیت بر روی باقیمانده پلاک طبق توافقنامه به نرخ سال 1399 محاسبه گردد.

7-درخواست مجوز شماره 21400980  مورخ 29/1/1400 شهرداری درخصوص فروش متراژ مازاد سند پلاک ثبتی به شماره 4/5894 بخش 21 یزد واقعدر خیابان باغشهر متعلق به آقای مسلم زارع مهرجردی جنب رودخانه که 9/10 متر مربع متراژ مازاد سند داشته در جلسه مطرح وبا توجه به درخواست مالک مبنی بر اصلاح سند وبا ترخ کارشناس رسمی دادگستری جهت فروش متراژ مازاد مصوب گردید که از قرار هر متر مربع 12،500،000 ریال وجمعا مبلغ 136،250،000 ریال فروخته شود.

جلسه ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهفتاد وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 6 صبح  روز  پنج شنبه مورخ 2/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 21400641 مورخ 21/1/1400 شهرداری درخصوص نرخ پیشنهادی سال 1400 مدیریت سازمان حمل ونقل شهرداری میبد مربوط به تاکسی شهری،موسسات تاکسی تلفنی وبیسیم ،خطوط واحد شهری ، شرکتهای مینی بوسرانی درون شهری ، یارانه خطوط واحد طرف قرارداد شهرداری، خطوط واحد بخش خصوصی وتعرفه بهای خدمات سال 1400 در جلسه مطرح وبعد از بحث وبررسی واصلاحات لازم مورد تائید وتصویب شورا قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شماره 214001139 مورخ 1/2/1400 درخصوص تمدید اعتبار توافق نامه خسارتی پلاک ثبتی 1295 بخش 22 یزد به وکالت آقای محمود نقیبی وکیل مالکین در جلسه مطرح وبا توجه به اینکه یکی از ورثه تاکنون از خدمات مورد توافق استفاده نموده وشرط استفاده از خدمات ، تمدید اعتبار توافق نامه تا پایان سالجاری می باشد مورد تصویب قرار گرفت وهزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد ومقر شد شهرداری وفق قیمت خدمات وعوارض سال توافق نامه ،نسبت به ارائه خدمات به ورثه اقدام نماید.

3-درخواست مجوز شماره 214001162 مورخ 1/2/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به خانم پور دهقانی مالک  پلاک ثبتی 2292 بخش 23 یزد که 535 متر مربع آن در مسیر خیابان  حد فاصل مادر به سنتو  قرار گرفته و 451 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به ارزش کل 11،767،000،000 ریال ، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت معافیت ازعوارض مشرفیت، عوارض تغییر کاربری به تجاری، تفکیک، معافیت از عوارض 451 متر مربع در طبقات زیرزمین(انباری)،همکف(تجاری درنه واحد) بوده  (طبق توافقنامه) که ارزش کل خدمات مذکور مبلغ 11،767،000،000 می باشد ومبلغ خسارت با خدمات پایاپای می گردد ودر ضمن خدمات حق مشرفیت بر روی باقیمانده پلاک به نرخ سال 1400 محاسبه گردد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز شماره 214001154  مورخ 1/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای  حبیبی به مبلغ  هفت میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

5-درخواست مجوز شماره 214001180 مورخ 1/2/1400 شهرداری درخصوص اصلاحیه مجوز پرداخت خسارت به پارکینگ بارجین به شماره پلاکهای 5 و6 فرعی 4618 بخش 23 یزد به مالکیت آقای عباسعلی دهقانی وخانم عصمت دهقانی که مقرر شده بود شهرداری میبد جهت 885 متر مربع مبلغ  2،320،000،000 ریال بصورت نقدی در وجه مالکین کارسازی وپرداخت نماید وچهار قطعه زمین شهرک شهداء به ارزش کل 7،410،000،000 ریال به مالکین واگذار نماید ومالکین بعلت مشاعی بودن وشماره های متعدد سند را به نام شهرداری منتقل نکرده اند وبعد از یکسال  سند تک برگ به متراژ 5/891 متر مربع ارائه دادند که کارشناس جهت 5/6 منر مربع متراژ مازاد مورد توافق  قبلی ، مبلغ 149،500،000 ریال کارشناسی نموده که مبلغ نقدی از 2،320،000،000 ریال به 2،469،500،000 ریال اصلاح گردیده است که در نهایت بابت ششدانگ پلاکهای فوق ، شهرداری مبلغ 2،469،500،000 ریال بصورت نقدی پرداخت می نماید وچهار قطعه زمین شهرک شهدا بر اساس توافق اولیه واگذار می نماید و.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهفتاد وششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 6 صبح  روز  پنج شنبه مورخ 26/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه متن قرارداد پروژه فاضلاب شهری توسط اعضای شورا وشهردار محترم مورد بحث وبررسی قرار گرفت واصلاحات لازم صورت گرفت وجهت اعمال اصلاحات به شهرداری ارسال گردید.

1-درخواست مجوز شماره 21400868 مورخ 25/1/1400 شهرداری درخصوص اصلاح ردیف زیرسازی ،جدولگذاری وآسفالت معابر در جلسه مطرح ومصوب گردید که با توجه به حجم گسترده مراجعات مردمی ورعایت عدالت اجتماعی در محلات کمتر برخوردار وجهت افزایش رضایت اجتماعی ،شهرداری ردیف بودجه در طرح زیرسازی وجدولگذاری وآسفالت معابر با کد 40106 را به مبلغ یکصدو هشتاد میلیارد ریال افزایش دهد وکمبود اعتبار آن در متمم بودجه پادار می گردد.

2-درخواست مجوز شماره 21400859  مورخ 25/1/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به کانون مداحان  میبد به مبلغ سی میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی،ورزشی وهنری ردیف 520200  پرداخت گردد.

جلسه ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهفتاد وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز  یک شنبه مورخ 22/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- نامه شماره 21400676 مورخ 22/1/1400 شهرداری درخصوص ابطال لوایح ویژه آسفالت معابر در منطقه 2 ،3 ،7 ،5 ،4 ،قسمتی از منطقه 3 ومنطقه 6 در جلسه مطرح وتصویب گردید.

2-درخواست مجوز شماره  21400697 مورخ 22/1/1400 شهرداری درخصوص  خرید قیر از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال جهت کارخانه آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح وتصویب گردید .

هزینه مربوطه از محل روکش وآسفالت خیابانها ریف 0054 پرداخت خواهد شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهفتاد وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز  یک شنبه مورخ 15/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره  21400341 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای جمال ذبیحی بابت پلاک ثبتی 1273 بخش 22 یزد که 5/105 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای  قرار گرفته و 337 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ  3،267،000،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت  وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شماره 21400335  مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای  سید ابوالفضل موسوی به مبلغ پانزده میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

3-درخواست مجوز شماره 21400365 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص اهدایی به امام جماعت مسجد قاسم ابن الحسن(ع) جنب شهرداری در جلسه مطرح ومصوب گردید ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ریال از محل کمک به سازمان مردم نهاد  ردیف 550200 پرداخت گردد.

4-درخواست مجوز شماره 21400406 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت منطقه 6 در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 25% پلوس تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت آسفالت میثاق واگذار وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

5-درخواست مجوز شماره 21400404 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت منطقه 4 وقسمتی از منطقه 3  در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 24% پلوس تا سقف مبلغ 14،970،000،000 ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت سامان سازه اردکان واگذار وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد

6-درخواست مجوز شماره 21400407 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت معابر منطقه 5 در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 27% پلوس تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال  ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت راه پویان مارال کویر یزد وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

7-درخواست مجوز شماره 21400409 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت معابر منطقه 7 در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 27% پلوس تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال  ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت آسفالت هامون وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

8-درخواست مجوز شماره 21400408 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت منطقه 2 وقسمتی از منطقه 3  در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 27% پلوس تا سقف مبلغ 14،970،000،000 ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت اردکان سازش واگذار وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

9-درخواست مجوز شماره  21400354 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای علی اصغر زارعشاهی بابت پلاک ثبتی 1274 بخش 22 یزد که 176 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای  قرار گرفته و 4/228 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 5،225،000،000 ریال  ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شماره  21400342 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به ورثه غلامرضا نقیبی  بابت پلاک ثبتی 1275 بخش 22 یزد که 184 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای  قرار گرفته و 242 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 4،170،000،000 ریال  ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ومبلغ 1،344،000،000 ریال بصورت نقدی در وجه مالکین پرداخت گردد. هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

11--درخواست مجوز شماره 21400356  مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای  محمد تقی فلاح به مبلغ بیست  میلیون ریال  جهت سال 1400 درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                                              

سیصدوهفتاد وسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز  سه شنبه مورخ 10/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 90//ص مورخ 8/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به خانمها زارعی بابت پلاک ثبتی 1628 بخش 22 یزد که 362 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و 118 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری مبلغ 5،608،000،000 ریال در وجه مالکین کارسازی وپرداخت نماید ومعادل مبلغ 2،349،000،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شماره 38/ص مورخ 5/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای سید حسین حسینی زاده بابت پلاک ثبتی 9665 بخش 21 یزد که 690 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید مطهری قرار گرفته و94  متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید  بابت واگذاری متراژ درمسیر در دفتر خانه اسناد رسمی به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده ( باتوجه به نداشتن مدرک مالکیت وبه استناد قولنامه واستشهادیه محلی)شهرداری معادل مبلغ 2،193،102،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادارخواهدشد.

3- درخواست مجوز شماره 100/ص مورخ 8/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای مجرک بابت پلاکهای ثبتی 823 و3 و5 /823  بخش 22 یزد که 8/218 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و      7 /323 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری  معادل مبلغ  6،773،800،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

4- درخواست مجوز شماره 202/1400/ص مورخ 10/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به ورثه علی زارعی بابت پلاک ثبتی 1624 بخش 22 یزد که 80 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و167 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ2،415،500،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. وبابت خدمات مورد توافق ، مالک مبلغ 1،168،500،000 ریال بدهکار می باشد وملزم به پرداخت مبلغ بدهکاری در هنگام انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری مسیر به نام شهرداری می باشد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شماره 201/1400/ص مورخ 10/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به ورثه علی زارعی بابت پلاک ثبتی 1/1623 بخش 22 یزد که 3/237 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و310 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 5،310،000،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. وپس از کسر خدمات از مبلغ خسارت ، مالکین مبلغ 2،379،100،000 ریال طلبکار می باشند..هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

6- درخواست مجوز شماره 11638/2799/ص مورخ 20/11/1399 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای پوراغنیایی بابت پلاکهای ثبتی 3 و2/6164  بخش 21 یزد که 4/45 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله حائری قرار گرفته و168 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 1،362،000،000 ریال خدمات  به مالک ارائه نماید. که این خدمات بصورت 580،000،000 ریال عوارض مشرفیت ومبلغ 782،000،000 ریال بصورت خدمات شناور به نرخ سال 1399 ارائه می گردد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- صفر علی دهقانی 6- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهفتاد ودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 7 روز پنج شنبه مورخ 5/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا  ،شهردار ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در پاسخ به نامه شماره 18449 مورخ 24/12/1399 با موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 7 پرونده خانم زهرا آقایی میبدی وشرکاء مالک پلاک ثبتب به شماره 5/2078 بخش 21 یزد در خصوص رای شماره 997/747/ص مورخ 17/12/1399 صادره از کمیسیون ماده 7 فضای سبز شهرداری میبد به استحضار می رساند بنا به بند ((د)) ماده یک آئین نامه قانون اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب مصوب 13/5/88 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر ملکی که یکی از شرایط اعلام شده را داشته باشد باغ محسوب می شود که پرونده مذکور هم بر اساس رای کمیسیون ماده 12 بصورت محصور مشجر وهم بر اساس سند دفترچه ای بصورت باغ معرفی شده که باغ بودن آن محرز است همچنین براساس ماده 3 آئین نامه ذکر شده در بالا شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت وتعداد درختان املاک واراضی موضوع ماده یک آئین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت وتعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است ،موضوع را از کمیسیون ماده 7 آئین نامه استعلام نماید.

جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- صفر علی دهقانی 6- انسیه فلاح7- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدودهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 1399/4/5 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا ،معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری  و کارشناس عمران و باز آفرینی شهرداری در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1در ابتدای جلسه با حضور مسئولین میراث استان در خصوص معضلات و مشکلاتی که شهر میبد در بافت تاریخی گریبانگیر آن است از طرف اعضاء توضیحاتی ارائه  گردید.

پروژه حسینیه فیروزآباد که 95% پروژه تکمیل شده است و حدود 120 میلییون تومان شهرداری هزینه نموده است.

دیوارگذاری اراضی خیابان امام از پروژ ه های بود که انجام شد به صورت سنتی.

مسیر نخل برداری که جزء پروژ ه های بازآفرینی و مشارکتی بوده است که در دستور کار قرار گرفته و برنامه اجرای آن به به صورت مدیریت پیمانی بسته شده است که انشالله در نیمه اول تیرماه شروع می شود. و مسیر بین الحرمین که بهسازی مسیر است در حال تکمیل پروژه می باشد. از مناطق هدف طرح های بازآفرینی راسته بازارفاز 2 می باشد. که طرحهای آن آماده شده است.مناطق اطراف حمام شهیدیه پروژه مرمت و ساماندهی مسیرهای اطراف یخچال میبد و حمام علی آباد احیای برج راستا بازار در فاز2 طرح معابر اطراف حمام محمودآباد و طرح بهسازی حسینیه محمودآباد پیاده روهای مسجد جامع میبد.

قانون1398/4/18 که ساخت و ساز غیرقانونی در بافت تاریخی حکم تخریب دارد.

ضوابط حاکم بر باغات هم پیوند از ضوابط شورای شهرسازی  می باشد و کاملا عرصه و حریم آن وضوابطی که بر این بافت تاریخی حاکم است کاملا مشخص است.

مسئولین میراث از استان توضیحات کامل و جامع ارائه نمودند  و مصوب گردید که یک نفر از شهرداری رابط بین میراث و شهردار و مسئول پیگیری امور ویژه میراث و بافت تاریخی میبد می باشد

جلسه راس ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.

 

                                       

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.